Vyhláška MŽP SR č. 234/2006 Z.z. z 12. apríla 2006, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia.

Cieľové druhy

Na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Drop fúzatý (Otis tarda)

Great Bustard from the Crossley ID Guide Britain and IrelandOtisTardaIUCN2019 2* kritériový druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov drop veľký patrí medzi zraniteľné druhy, populácia klesá. Dôvodom je strata biotopov a intenzívne poľnohospodárstvo, pridáva sa k tomu aj lov a úhyn na elektrických vedeniach. (zdroj a ďalšie informácie o dropovi fúzatom)

Hniezdič

Za posledných 12 rokov je táto lokalita jediné známe hniezdisko, odhadovaný počet hniezdiacich je medzi 0 až 5. Cez zimu sa tu za posledných 5-6 rokov zoskupuje asi 100 – 350 jedincov. Z dlhodobého pohľadu (od roku 1980 do 2018) jeho stavy klesajú. (Černecký, J., Saxa, A., Čuláková, J., Andráš, P. Správa o stave vtákov za obdobie rokov 2013 – 2018.  Príprava vydania Černecký, J. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2019. Dostupné online)

Sokol červenonohý (Falco vespertinus)

Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas. 3. Aufl. Neubearb. von G. Berg et al. Hrsg. von Carl R. Hennicke. (Naumann, Natural history of the birds of central Europe, 3rd Ed. Revised by G. Berg et al.; Edited by Carl R. Hennicke.) of 1905 or his earlier works.FalcoVespertinusIUCN2019 2* kritériový druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov sokol kobcovitý patrí medzi takmer ohrozené druhy,  populácia je na poklese, dôvodom je ničenie jeho životného prostredia. V Európe žije  asi 40% z celkovej populácie a predpokladá sa, že za obdobie troch generácií, čo je u tohoto druhu asi 17 rokov, poklesne o 30%.  (zdroj a ďalšie informácie o sokolovi červenonohom)

 

 

Falco vespertinus chicks 03

Hniezdič

Už viacero rokov aj na tejto lokalite prebieha Life projekt zameraný na pomoc sokolovi červenonohému a  v roku 2019 tu zahniezdilo viacero párov a úspešne vyviedli mláďatá!

 

Hus bieločelá (Anser albifrons)

Greater White-fronted Goose from the Crossley ID Guide Britain and IrelandAnser albifrons map* významný zimujúci druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov hus bieločelá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, v Európe má stabilné stavy, v severnej Amerike došlo v posledných desaťročiach v veľmi výraznému nárastu o 5500%. (zdroj a ďalšie informácie o husi bieločelej)

 

 

 

 

 

Hus siatinná (Anser fabalis)

Bean Goose from the Crossley ID Guide Britain and IrelandAnserFabalisIUCNver2019 1* významný zimujúci druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov hus siatinná patrí medzi najmenej ohrozené druhy,  stavy však klesajú.  Druh má stabilné populácie v juhozápadnej a severovýchodnej Európe a v západnej a centrálnej Sibíri. (zdroj a ďalšie informácie o husi siatinnej)