Územia európskeho významu

Za územie európskeho významu (ÚEV) je možné vyhlásiť územie, na ktorom sa nachádzajú biotopy európskeho významu, alebo druhy európskeho významu.

Zoznam navrhovaných území európskeho významu (ÚEV) bol schválený uznesením vlády SR č. 239 zo 17. marca 2004 podľa zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. v zmysle § 27 na ochranu biotopov európskeho významu, alebo druhov európskeho významu. Národný zoznam bol vydaný výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004−5. 1 zo 14. júla 2004

Dňa 1. januára 2018 nadobudlo účinnosť opatrenie zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Opatrením sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 495/2017 z 25. októbra 2017 o Druhej aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2017 Vestníka MŽP SR (pdf), ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle MŽP SR. Oznámenie o vydaní opatrenia je prístupné v elektronickej podobe na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

V územnej pôsobnosti správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy je 75 ÚEV:

Komárňanské slanisko, Pri Orechovom rade, … na stránke sa pracuje!

Chránené vtáčie územia

Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územie (CHVÚ) (§ 26 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia (CHVÚ) (§ 26 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). V CHVÚ sa neustanovujú osobitné stupne ochrany, to znamená, že aj po vyhlásení chráneného vtáčieho územia ostávajú v platnosti stupne ochrany platné pred jeho vyhlásením. Ochrana záujmových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ sa zabezpečuje prostredníctvom usmerňovania hospodárskej činnosti v území v záujme ochrany a zachovanie druhov (napr. ponechávanie 2ks stojacich suchárov na jeden hektár v lesných v porastoch, obmedzenie ťažobnej činnosti v lomoch v hniezdnom období, presunutie kosenia lúk mimo hniezdne obdobie a zmena spôsobu kosby atď.).

Navrhované chránené vtáčie územia sú poslednými útočiskami najohrozenejších druhov vtákov na európskom kontinente.

Zoznam navrhovaných chránených vtáčich území(CHVÚ) bol schválený uznesením vlády SR č. 636 z 9. júla 2003 podľa zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. v zmysle § 26 na ochranu biotopov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov za účelom zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania. Na území Slovenska je vyhlásených 41 chránených vtáčích území.

V územnej pôsobnosti správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy je viac ako štvrtina všetkých –  11 CHVÚ:

 1. Dunajské luhy
 2. Dolné Považie
 3. Dolné Pohronie
 4. Lehnice
 5. Ostrovné lúky
 6. Kráľová
 7. Parížske močiare
 8. Veľkoblahovské rybníky
 9. Žitavský luh
 10. Úľanská mokraď
 11. Sysľovské polia