Obsah zobraziť

Vyhláška MŽP SR č. 440/2008 Z.z. z 24. októbra 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy a jej novela vyhláškou MŽP SR č. 466/2013 zo 16. decembra 2013.

na výmere 16 511,58 ha.

Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny

Chránená vtáčia oblasť Dunajské luhy má pre niektoré vtáčie druhy význam presahujúci hranice našej krajiny.  Oblasť má  obrovský význam aj z pohľadu Európy:

 • Je to  najvýznamnejšie zimovisko v Európe pre hlaholky severské (Bucephala clangula)!
 • Taktiež možno konštatovať, že územie je najvýznamnejším zimovisko v Strednej Európe pre chochlačku vrkočatú (Aythya fuligula) a chochlačku sivú (Aythya ferina).
 • Snáď ešte viac vyzdvihuje významnosť chráneného vtáčieho územia aj skutočnosť, že sa tu nachádza najvýznamnejšie hniezdisko v Strednej Európe druhu čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus)! Z pohľadu Slovenska 95% čajok čiernohlavých hniezdi práve tu, na území CHVÚ Dunajské luhy.

Je to najvýznamnejšie hniezdisko rybára riečneho (Sterna hirundo) na Slovensku!

Je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku pre hniezdenie európsky významných druhov vtákov:  orliak morský (Haliaeetus albicilla), beluša malá (Egretta garzetta), haja tmavá (Milvus migrans), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus), rybár riečny (Sterna hirundo), rybárik riečny (Alcedo atthis).

Územie je ďalej jedným z piatich najvýznamnejších hniezdisk pre druhy európskeho významu: kačica chrapačka(Anas querquedula), kalužiak červenonohý (Tringa totanus), hrdzavka potápavá (Netta rufina), kačica chripľavka (Anas strepera).

V území CHVÚ Dunajské luhy pravidelne zimuje alebo migruje viac ako 1% európskej ťahovej populácie druhov potápač malý (Mergus albellus), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), chochlačka sivá (Aythya ferina) a hlaholka severská (Bucephala clangula).

Na území CHVÚ Dunajské luhy sa pravidelne počas migrácie vyskytuje viac ako 20 000 a počas zimovania viac ako 70 000 jedincov viacerých vodných druhov vtákov. Ďalej v území pravidelne hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov ľabtuška poľná (Anthus campestris), bocian čierny (Ciconia nigra), kaňa močiarna (Circus aeruginosus) a brehuľa hnedá (Riparia riparia).

Význam vyzdvihuje aj skutočnosť, že sa prekrýva s mnohými ďalšími chránenými územiami európskeho a národného významu.

 

Mapová časť

Mapa CHVÚ Dunajské luhy so zónami, Tematické spracovanie: MVDr. Alexander Kürthy, S-CHKO Ponitrie a Dunajské luhy, pracovisko Dunajská Streda © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2019

Mapa CHVÚ Dunajské luhy so zónami, Tematické spracovanie: MVDr. Alexander Kürthy, S-CHKO Ponitrie a Dunajské luhy, pracovisko Dunajská Streda © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2019

 

Podrobnejšie k časti na Hrušovskej zdrži.

 

CHVÚ Dunajské luhy, časť Hrušovská zdrž, názvy jednotlivých oblastí

CHVÚ Dunajské luhy, časť Hrušovská zdrž, názvy jednotlivých oblastí

CHVÚ Dunajské luhy, časť Hrušovská zdrž, prísnejšie chránené zóny

CHVÚ Dunajské luhy, časť Hrušovská zdrž, prísnejšie chránené zóny

 

V oblasti Hrušovská zdrž dosahujú medzinárodne významné počty zoskupujúce sa migrujúce a zimujúce druhy, ak prekročili 1 % z príslušnej regionálnej populácie (Delany & Scott 2006), prípadne ho presiahli v minulosti, alebo sa to podľa trendu očakáva v najbližších rokoch. (Tichodroma 21)

 • kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus), novozistené medzinárodne významný druh (prekračujúci EU limit významnosti >1%)

 • kačica divá (Anas platyrhynchos), cieľový zoskupujúci sa druh

 • chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), kritériový i zoskupujúci sa druh

 • chochlačka sivá (Aythya ferina), kritériový i zoskupujúci sa druh

 • hlaholka severská (Bucephala clangula), kritériový druh i zoskupujúci sa druh

 • potápač malý (Mergus albellus), kritériový druh i zoskupujúci sa druh

 • čajka malá (Larus minutus), nie je vo vyhláške CHVÚ, vtom čase nedosahovali také počty, novozistené medzinárodne významný druh (prekračujúci EU limit významnosti >1%)

 • čajka žltonohá (Larus michahellis), nie je vo vyhláške CHVÚ, vtom čase nedosahovali také počty, novozistené medzinárodne významný druh (prekračujúci EU limit významnosti >1%)

 • čorík čierny (Chlidonias niger), nie je vo vyhláške CHVÚ, vtom čase nedosahovali také počty, novozistené medzinárodne významný druh (prekračujúci EU limit významnosti >1%)

Poradie druhov s najväčšou početnosťou v tejto oblasti:

 1. chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) kritériový i zoskupujúci sa druh

 2. kačica divá (Anas platyrhynchos) zoskupujúci sa druh

 3. chohlačka sivá (Aythya ferina) kritériový i zoskupujúci sa druh

V rokoch 2004 – 2009 bolo zaznamenaných 90 druhov vodných vtákov. Z toho na samotnej Hrušovskej zdrži 88 druhov a na priesakovom kanáli (úsek ostrov Kopáč – Hamuliakovo) 40. Len dva druhy sú také, ktoré sa vyskytli len na priesakovom kanáli: chriašteľ vodný (Rallus aquaticus) a chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax).

Najvyššie celkové počty počas jesennej migrácie v období mapovania v rokoch 2004 – 2009 boli priemerne 31313 jedincov, maximálne 13.11.2005 počet 78050 jedincov. Počas jesennej migrácie však takéto maximálne stavy trvajú veľmi krátko a počty sa rýchlo menia.

Počas zimného obdobia bol priemerný počet 18453, maximálne bol zaznamenaný 20.12.2005 – 52084. Minimálny celkový počet v zimnom období bol 9967 jedincov 10.2.2008.

Najmenšie počty sú počas jarnej migrácie. Priemerný počet je 7039 jedincov.

Zoskupenia sa vyskytujú v troch obdobiach: jesenná migrácia, zimovanie (december – február) a jarná migrácia. Najpočetnejšie druhy:

jesenná migrácia

 1. chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), kritériový druh, dominancia 52,4%

 2. chochlačka sivá (Aythya ferina), kritériový druh, dominancia 19,1%

 3. kačica divá (Anas platyrhynchos), cieľový zoskupujúci sa druh, dominancia 13,6%

 4. lyska čierna (Fulica atra), cieľový zoskupujúci sa druh, dominancia 4%

 5. hlaholka severská (Bucephala clangula), kritériový druh, dominancia 1,4 %

zimovanie

 1. chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), kritériový druh, dominancia 46,1%

 2. hlaholka severská (Bucephala clangula), kritériový druh, dominancia 13,9 %

 3. chochlačka sivá (Aythya ferina), kritériový druh, dominancia 12,2%

 4. kačica divá (Anas platyrhynchos), cieľový zoskupujúci sa druh, dominancia 8,9%

 5. hus bieločelá (Anser albifrons), cieľový zoskupujúci sa druh, dominancia 4%

jarná migrácia

 1. chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), kritériový druh, dominancia 50,9%

 2. čajka smejivá (Larus ridibundus), cieľový zoskupujúci sa druh, dominancia 24,3%

 3. chochlačka sivá (Aythya ferina), kritériový druh, dominancia 4,1%

 4. kačica divá (Anas platyrhynchos), cieľový zoskupujúci sa druh, dominancia 4,1%

 5. hlaholka severská (Bucephala clangula), kritériový druh, dominancia 3,6 %

 6. čorík čierny (Chlidonias niger), dominancia 1,5

Podrobnejšie k oblasti pri Čenkove.

časť CHVU Dunajské luhy, Moča - Mužla

časť CHVU Dunajské luhy, Moča – Mužla

 

Cieľové druhy

Na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Kritériové druhy (15 druhov):

Hrdzavka potápavá (Netta rufina)

Red-crested Pochard from the Crossley ID Guide Britain and IrelandNettaRufinaIUCNverz2018 2* kritériový druh, sťahovavý druh vytvárajúci zoskupenia

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN hrdzavka potápavá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková i európska populácia má neznámy trend (zdroj a ďalšie informácie o hrdzavke potápavej ).

Hniezdič

Územie je jedným z piatich najvýznamnejších hniezdisk na Slovensku. Hniezdenie druhu aj

zoskupenia sú v rámci celého územia CHVÚ Dunajské luhy sústredené v oblasti – Hrušovská zdrž, čo dobre zobrazujú mapy, podobne i rozloženie zhlukov výskytov druhu so škálou počtov v kŕdľoch.

Mapa výskytov druhu hrdzavka potápavá (Netta rufina) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Mapa výskytov druhu hrdzavka potápavá (Netta rufina) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Netta rufina -St James's Park, London, England -male with ducklings-8Cieľový zoskupujúci sa druh
Zoskupenia dosahujú dosahujúce počty nad 20  až 76, maximálny počet 227 dňa 13. marca 2005 (Slabeyová a kol. 2009)

Negatívne vplyvy
U aktivít vo forme malých športových plavidiel sme zaznamenali negatívny vplyv na  hniezdiská a miesta zoskupovania pri nedisciplinovaných osobách, nerešpektujúcich časové a priestorové obmedzenia.

Mapa výskytov hrdzavky potápavej (Netta rufina) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Mapa výskytov hrdzavky potápavej (Netta rufina) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

 

Kačica chrapačka (Anas querquedula)

Garganey from the Crossley ID Guide Britain and IrelandSpatula querquedula map* kritériový druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN kačica chrapačka patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, európska populácia klesla o 25% za obdobie troch generácií (19,5 rokov) (zdroj a ďalšie informácie o kačici chrapačky).

Hniezdič

Spatula querquedula MHNT.ZOO.2010.11.18.1Územie CHVÚ Dunajské luhy je jedným z piatich najvýznamnejších hniezdisk druhu na Slovensku.

Mapa výskytu druhu kačica chrapačka na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Mapa výskytu druhu kačica chrapačka na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Výskyty druhu aj zoskupenia sú v rámci celého územia CHVÚ Dunajské luhy sústredené v oblasti – Hrušovská zdrž (dosahujúce medzi 10 až 20, maximálne 42 jedincov), v nadregionálnom biocentre v oblasti Čičov,  čo dobre vystihuje mapa výskytov na celkovom území a podrobný pohľad.

Negatívne vplyvy
U aktivít vo forme malých športových plavidiel sme zaznamenali negatívny vplyv na  hniezdiská a miesta zoskupovania pri nedisciplinovaných osobách, nerešpektujúcich časové a priestorové obmedzenia.

 

Mapa výskytov kačice chrapačky (Anas querquedula) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Mapa výskytov kačice chrapačky (Anas querquedula) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

 

Rybárik riečny (Alcedo atthis)

Kingfisher from the Crossley ID Guide Britain and IrelandAlcedo atthis -range map-2-cp

* kritériový druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN rybárik riečny patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je neznámy, európska populácia má klesajúci trend 30 – 49% za tri generácie (13,2 roka) (zdroj a ďalšie informácie o rybárikovi riečnom).

 

Hniezdič

Je jedným z troch najvýznamnejších Chránených vtáčich oblastí na Slovensku pre hniezdenie. Nevytvára zoskupenia, loví na plytkých okrajoch a hniezdi v kolmých brehoch.CommonKingfishersCourtship

Mapa výskytu druhu rybárik riečny (Alcedo atthis) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu rybárik riečny (Alcedo atthis) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

 

 

 

Mapa výskytov druhu rybárik riečny (Alcedo atthis) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Mapa výskytov druhu rybárik riečny (Alcedo atthis) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

 

Kačica chripľavka (Anas strepera)

Gadwall from the Crossley ID Guide Britain and IrelandMareca strepera map* kritériový druh, sťahovavý druh vytvárajúci zoskupenia

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN kačica chripľavka patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej aj európskej populácie je stúpajúci (zdroj a ďalšie informácie o kačici chripľavky).

Mapa výskytu druhu kačica chripľavka (Anas strepera) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu kačica chripľavka (Anas strepera) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Hniezdič
Územie CHVÚ Dunajské luhy je jedným z piatich najvýznamnejších hniezdisk na Slovensku.

Gadwall Nest

Cieľový zoskupujúci sa druh
Počty narastajú, najmä oblasť Hrušovská zdrž za miernych zím, najväčšie kŕdliky dosahujú počty od 50 – 110 jedincov, ak je veľmi chladno, objavujú sa dočasne na priesakových kanáloch.

Kačica chripľavka (Anas strepera) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kačica chripľavka (Anas strepera) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Chochlačka sivá (Aythya ferina)

Pochard from the Crossley ID Guide Britain and IrelandAythyaFerinaIUCNver2018 2* kritériový druh, sťahovavý druh vytvárajúci zoskupenia

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN chochlačka sivá patrí medzi zraniteľné druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, európska populácia poklesla za obdobie troch generácií (22.8 roka) o 30 – 49%, rovnako aj počty na zimoviská (zdroj a ďalšie informácie o chochlačke sivej).

Cieľový zoskupujúci sa druh

Územie CHVÚ Dunajské luhy je najvýznamnejším zimoviskom v Strednej Európe!

Pravidelne zimuje alebo migruje viac ako 1% európskej ťahovej populácie, napríklad to 13. 11. 2005 – 28340 jedincov a 20.12. 2005 – 10153 jedincov, početnosti mierne klesajú.

  Tretí najpočetnejší druh na Hrušovskej zdrži

Mapa výskytu druhu chochlačka sivá (Aythya ferina) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu chochlačka sivá (Aythya ferina) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

dosahujúci viacero tisícov jedincov, maximálne 10153 jedincov

Hniezdič

Aythya ferina Gentofte 2Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradený medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť  uvádzame aj túto skutočnosť. Hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov hlásené len z oblasti Hrušovskej zdrže.

Chochlačka sivá (Aythya ferina) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Chochlačka sivá (Aythya ferina) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)

Tufted Duck from the Crossley ID Guide Britain and IrelandAythyaFuligulaIUCNver2018 2* kritériový druh, sťahovavý druh vytvárajúci zoskupenia

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN chochlačka vrkočatá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková i európska populácia sú stabilné (zdroj a ďalšie informácie o chochlačke vrkočatej).

Cieľový zoskupujúci sa druh

Územie CHVÚ Dunajské luhy je najvýznamnejším zimoviskom v Strednej Európe!

Pravidelne každoročne (!) zimuje alebo migruje viac ako 1% európskej ťahovej populácie, v časti Hrušovská zdrž bol najpočetnejším druhov v roku 2004 – 2009. Počas jesennej migrácie dosiahla chochlačka vrkočatá dominanciu 52,4%, počas zimného obdobia (december – február) 46,1% a cez jarnú migráciu 50,9%. V miernych zimách prekračuje v počtoch 1 % hranicu zaznamenaný počas jesennej a jarnej migrácie, v normálnych zimách celú zimnú sezónu. Počty sú veľmi dynamické, menia sa aj zo dňa na deň.

Mapa výskytu druhu chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

V oblasti Hrušovská zdrž je na prvom mieste najpočetnejších druhov.

, dosahujúce viacero tisícov jedincov, maximálne 21000 jedincov

Hniezdič

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradený medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť  uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané v oblasti Hrušovská zdrž po ramennú sústavu v Bodíkoch.

 

 

Chochlačka vrkočatá (Aythy fuligula) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Chochlačka vrkočatá (Aythy fuligula) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Hlaholka severská (Bucephala clangula)

Common Goldeneye from the Crossley ID Guide Britain and IrelandBucephala clangula map* kritériový druh, sťahovavý druh vytvárajúci zoskupenia

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN hlaholka severská patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková a európska populácia sú stabilné, v severnej Amerike bol za posledných 40 rokov zaznamenaný mierny nárast (zdroj a ďalšie informácie o hlaholke severskej).

Cieľový zoskupujúci sa druh

CHVÚ Dunajské luhy sú  najvýznamnejším zimoviskom tohoto druhu v Európe!!

Pravidelne každoročne (!) zimuje alebo migruje viac ako 1% európskej ťahovej populácie v oblasti Hrušovská zdrž, hlavne v chladnom počasí. Najvyšší zaznamenaný počet bol zistený v januári 2004–10770 ex. (Ridzoň 2005), početnosť odvtedy klesá.

V oblasti Hrušovskej zdrže, dosahuje viacero tisíc jedincov, maximálne 10770 jedincov.

Mapa výskytu druhu hlaholka severská (Bucephala clangula) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu hlaholka severská (Bucephala clangula) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlaholka severská (Bucephala clangula) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Hlaholka severská (Bucephala clangula) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Beluša malá (Egretta garzetta)

Little Egret From The Crossley ID Guide Eastern BirdsEgrettaGarzettaIUVNver2018 2

* kritériový druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN beluša malá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci, európska populácia má klesajúci trend, v krátkodobom merítku je stabilná (zdroj a ďalšie informácie o beluši malej).

Hniezdič

CVHÚ Dunajské luhy je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku

Mapa výskytu druhu beluša malá (Egretta garzetta) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu beluša malá (Egretta garzetta) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

pre hniezdenie.

 

 

Egretta garzetta (nest with juvenile s5)

Beluša malá (Egretta garzetta) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov , zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Beluša malá (Egretta garzetta) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov , zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Orliak morský (Haliaeetus albicilla)

Haliaeetus albicilla, Mull 1Haliaeetus albicilla distribution map* kritériový druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN orliak morský patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci, európska populácia má takisto stúpajúci trend (zdroj a ďalšie informácie o orliakovi morskom).

HaliaeMapa výskytu druhu orliak morský (Haliaetus albicilla) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu orliak morský (Haliaetus albicilla) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Haliaeetus albicilla empty nest
Hniezdič

CVHÚ Dunajské luhy je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku pre hniezdenie.

Orliak morský (Haliaetus albicilla) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Orliak morský (Haliaetus albicilla) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)

Ixobrychus minutus 3 (Marek Szczepanek)IxobrychusMinutusIUCNvr2018 2* kritériový druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN bučiačik močiarny patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, európska populácia je stabilná (zdroj a ďalšie informácie o bučiačikovi močiarnom).

Hniezdič

CVHÚ Dunajské luhy je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku pre hniezdenie.

 

 

Mapa výskytu druhu bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtovv, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtovv, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

 

Гнездо малой выпи на оз. Больничном

 

 

 

 

 

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus)
Mediterranean Gull from the Crossley ID Guide Britain and IrelandLarusMelanocephalus

* kritériový druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN čajka čiernohlavá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, v Európe klesli jej stavy za obdobie troch generácií (30,3 rokov) o 25% (zdroj a ďalšie informácie o čajke čiernohlavej).

Hniezdič

Najvýznamnejšie hniezdisko v Strednej Európe tohoto druhu! Z pohľadu Slovenska 95% čajok čiernohlavých hniezdi práve tu, na územi CHVÚ Dunajské luhy!

CVHÚ Dunajské luhy je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku pre hniezdenie. Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže,  dosahujúce viacero stoviek jedincov, maximálne 540 jedincov.

Mapa výskytu druhu čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Larus melanocephalus with chicks

Čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Potápač malý (Mergellus albellus)

Smew from the Crossley ID Guide Britain and IrelandMergellusAlbellusIUCNver2018 2

* kritériový druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN potápač malý patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia klesá, v Európe stúpa (zdroj a ďalšie informácie o potápačovi malom).

Cieľový zoskupujúci sa druh

Pravidelne zimuje alebo migruje viac ako 1% európskej ťahovej populácie, vysoké počty sú hlavne v studenom počasí. Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero desiatok jedincov, maximálne 380 jedincov

Mapa výskytu druhu potápač malý (Mergellus albellus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu potápač malý (Mergellus albellus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Potápač malý (Mergellus albellus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Potápač malý (Mergellus albellus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Haja tmavá (Milvus migrans)

Milvus migrans front(ThKraft)MilvusMigransIUCNver2018 2

* kritériový druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov IUCN haja tmavá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je neznámy. Napriek tomu, že je pravdepodobne najbežnejší dravec sveta, jeho stavy klesajú kvôli otravám, zástrelom, znečistenia vody a prílišné používanie pesticídov. Na lokálnej úrovni na jej stavy vplývajú negatívne moP6150074dernizácia miest a poľnohospodárstva. Európska populácia má neznámy trend. Mimo územia Európy je trend taktiež neznámy, v niektorých krajinách stúpa (Austrália) v iných klesá, ako Zambia. V západnej Afrike bol zistený významný pokles stavov približne až o 70% a to podľa výskumov v rokoch 1969 – 1973 a 2000 – 2004 (zdroj a ďalšie informácie o haji tmavej).

Hniezdič

CHVÚ Dunajské luhy je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku pre hniezdenie.  Záznam zimujúceho jedinca 14. januára 2012 pri Medveďove, Kľučovecká ramenná sústava.

 

 

 

 

Rybár riečny (Sterna hirundo)

Common Tern from the Crossley ID Guide Britain and IrelandSternaHirundoIUCNver2018 2

* kritériový druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov rybár riečny patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je neznámy, európska populácia má stúpajúci trend. V severnej Amerike za 40 rokov prekonala populácia štatisticky významný pokles o -70,4% (zdroj a ďalšie informácie o rybárovi riečnom).

Mapa výskytu druhu rybár riečny (Sterna hirundo) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu rybár riečny (Sterna hirundo) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Hniezdič

Najvýznamnejšie hniezdisko rybára riečneho (Sterna hirundo) na Slovensku!

 

Na záNesting Common Tern (3593775838)klade distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero desiatok jedincov, maximálne 180 jedincov

 

 

 

 

 

 

 

Rybár riečny (Sterna hirundo) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Rybár riečny (Sterna hirundo) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)

Common Redshank from the Crossley ID Guide Britain and IrelandTringaTotanusIUCN2019 2

* kritériový druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kalužiak červenonohý patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je neznámy, u Európskej populácii bol podľa prieskumov v rokoch 1980 – 2013 zaznamený mierny pokles (zdroj a ďalšie informácie o kalužiakovi červenonohom).

Hniezdič

CHVÚ Dunajské luhy je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku pre hniezdenie.

 

 

Mapa výskytu druhu kalužiak červenonohý (Tringa totanus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu kalužiak červenonohý (Tringa totanus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Tringa totanus nest

 

 

 

 

 

 

 

Kalužiak červenonohý (Tringa totanus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kalužiak červenonohý (Tringa totanus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Ľabtuška poľná (Anthus campestris)

Anthus campestris-3AnthusCampestrisIUCNver2019 1

* ostatné významné druhy

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov ľabtuška poľná patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia je stabilná, európska populácia má od roku 1991 nejasný trend (zdroj a ďalšie informácie o ľabtuške poľnej).
Anthus campestris MHNT 232 Youks-les-Bains Algérie
Hniezdič

pravidelne hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov

 

 

 

 

 

Bocian čierny (Ciconia nigra)

Ciconia nigra 1 (Marek Szczepanek)CiconiaNigraIUCN2019 2
* ostatné významné druhy

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov bocian čierny patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie nie je známy, populácia v Európe je stúpajúca (zdroj a ďalšie informácie o bocianovi čiernom).

 

Junge Schwarzstörche, Ostbelgien (2)Hniezdič

pravidelne hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov

 

 

 

Bocian čierny (Ciconia nigra) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Bocian čierny (Ciconia nigra) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus)

Marsh Harrier from the Crossley ID Guide Britain and IrelandCircusAeruginosusIUCNver2016 3

* ostatné významné druhy

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kaňa močiarna patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci, európska populácia narastá (zdroj a ďalšie informácie o kani močiarnej).

Hniezdič

pravidelne hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) na celom území Hrušovskej zdrž so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) na celom území Hrušovskej zdrž so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Vogels , bruine kuikendief, Bestanddeelnr 193-0880

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

 

Brehuľa hnedá (Riparia riparia)

Bank Swallow From The Crossley ID Guide Eastern BirdsRiparia riparia distribution map
* ostatné významné druhy

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov brehuľa hnedá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia klesá, v severnej Amerike bol za posledných 40 rokov zaznamenaný slabý, štatistiky nevýznamný pokles. Európska populácia má nejasný trend (zdroj a ďalšie informácie o brehuli hnedej).

Hniezdič

Mapa výskytu druhu brehuľa hnedá (Riparia riparia) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu brehuľa hnedá (Riparia riparia) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

pravidelne hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov

 

 

Riparia riparia-nest

Brehuľa hnedá (Riparia riparia) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019ov

Brehuľa hnedá (Riparia riparia) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019ov

 

Kalužiak riečny (Actitis hypoleucos)

Common Sandpiper from the Crossley ID Guide Britain and IrelandActitisHypoleucosIUCNver2018 2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kalužiačik malý patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, európska populácia vykazovala v rokoch 1980 – 2013 kolísavý trend (zdroj a ďalšie informácie o kalužiakovi riečnom).

Mapa výskytu druhu kalužiak riečny (Actitis hypoleucos) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu kalužiak riečny (Actitis hypoleucos) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Hniezdič

Na území CHVÚ preuázane hniezdil, nie je však zaradený medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť  uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov nebolo zaznamenané, iba predpokladané v oblasti Hrušovská zdrž po ramennú sústavu v Bodíkoch.

 

 

 

Kalužiak riečny (Actitis hypoleucos) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kalužiak riečny (Actitis hypoleucos) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Kačica ostrochvostá (Anas acuta)

Pintail From The Crossley ID Guide Eastern BirdsAnasAcutaIUCN2019 2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kačica ostrochvostá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia klesá, za obdobie 20,4 rokov (tri generácie) poklesla európska populácia o 25%, za posledných 40 rokov klesla populácia v severnej Amerike o 77,3% (zdroj a ďalšie informácie o kačici ostrochvostej).

Mapa výskytu druhu kačica ostrochvostá (Anas acuta) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu kačica ostrochvostá (Anas acuta) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero desiatok jedincov, maximálne 66 jedincov.

 

 

 

 

Kačica ostrochvostá (Anas acuta) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kačica ostrochvostá (Anas acuta) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Kačica lyžičiarka (Anas clypeata)

Northern Shoveler from the Crossley ID Guide Britain and IrelandSpatulaClypeata
cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kačica lyžičiarka patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia klesá, za posledných 40 rokoch bol u severoamerickej populácii zaznamenaný slabý nárast. Stavy v Európe sú stabilné (zdroj a ďalšie informácie o kačici lyžičiarke).

Mapa výskytu druhu kačica lyžičiarka (Anas clypeata) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu kačica lyžičiarka (Anas clypeata) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero desiatok jedincov, maximálne 95 jedincov.

Hniezdič

Na území CHVÚ hniezdila, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané hniezdenie nie je za posledných 10 rokov  v CHVÚ  dokumentované.

 

Kačica lyžičiarka (Anas clypeata) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kačica lyžičiarka (Anas clypeata) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kačica chrapkavá (Anas crecca)

Common Teal from the Crossley ID Guide Britain and IrelandAnasCreccaIUCN2019 2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kačica chrapka patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej a európskej populácie je neznámy, populácia v severnej Amerike je posledných 40 rokov stabilná (zdroj a ďalšie informácie o kačici chrapkavej).

Mapa výskytu druhu kačica chrapkavá (Anas crecca) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu kačica chrapkavá (Anas crecca) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero desiatok až stovák jedincov, maximálne 500 jedincov.

 

 

 

Kačica chrapkavá (Anas crecca) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kačica chrapkavá (Anas crecca) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Kačica hvízdavá (Anas penelope, novšie Mareca penelope)

Eurasian Wigeon from the Crossley ID Guide Britain and IrelandMareca penelope map

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kačica hvizdárka patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, európska populácie je stabilná, v severnej Amerike má stúpajúci trend (zdroj a ďalšie informácie o kačici hvízdavej).

Mapa výskytu druhu kačica hvízdavá (Anas penelope) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu kačica hvízdavá (Anas penelope) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Výrazný migrant na jeseň s vrcholom v novembri, počty migrujúcich stúpajú, zdržujú sa najmä v oblasti Hrušovská zdrž, plytšie časti nad prehradením v blízkosti obce Čunovo.

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero desiatok až stovák jedincov, maximálne 463 jedincov

 

 

Kačica hvízdavá (Anas penelope) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kačica hvízdavá (Anas penelope) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Kačica divá (Anas platyrhynchos)

Mallard from the Crossley ID Guide Britain and IrelandAnasPlatyrhynchosIUCN2019 2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kačica divá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia má stúpajúci trend, populácia v Európe je stabilná, v severnej Amerike za posledných 40 rokov výrazne zrástli stavy a to o 99,3%. V roku 2015 boli hodnoty početnosti o 51% nad hodnotou dlhodobého priemeru (roky 1955 – 2014) (zdroj a ďalšie informácie o kačici divej).

Mapa výskytu druhu kačica divá (Anas platyrhynchos) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu kačica divá (Anas platyrhynchos) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Druhý najpočetnejší druh na Hrušovskej zdrži, maximálne počty dosahuje v mesiaci november, najčastejšie miesta výskytu kŕdľov počas migrácie sú na plytších miestach oblasti Hrušovská zdrž, zátoka Kalinkovo a nad prehradením pri Čunove. Počty presahujúce 10000 ex. (1 % limit EÚ významnosti Delany & Scott 2006) boli zistené 28. 11. 2004 – 16525 jedincov a 13. 11. 2005 – 10479 jedincov. Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero tisíc jedincov, maximálne 13000 jedincov

Hniezdič

Na celom území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť.Kačica divá (Anas platyrhynchos) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kačica divá (Anas platyrhynchos) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Hus bieločelá (Anser albifrons)

Greater White-fronted Goose from the Crossley ID Guide Britain and IrelandAnser albifrons map

* cieľový zoskupujúci sa druh
Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov hus bieločelá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie nie je známy, populácia v Európe je stabilná. V severnej Amerike za posledných 40 rokov ich stavy štatisticky

Mapa výskytu druhu hus bieločelá (Anser albifrons) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu hus bieločelá (Anser albifrons) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

významne stúpli o 5500% (to znamená 173% za dekádu). Treba tiež poznamenať, že spomínaný prieskum pokrýval asi 50% plochy rozšírenia v severnej Amerike (zdroj a ďalšie informácie o husi bieločelej).

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce mnoho tisíc jedincov, maximálne 31000 jedincov

 

Hus bieločelá (Anser albifrons) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Hus bieločelá (Anser albifrons) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Hus divá (Anser anser)

Greylag Goose from the Crossley ID Guide Britain and IrelandAnserAnserIUCN2019 2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov hus divá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej aj Európskej populácie je stúpajúci (zdroj a ďalšie informácie o husi divej).

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero stovák až tisícov jedincov, maximálne 5500 jedincov

Mapa výskytu druhu hus divá (Anser anser) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu hus divá (Anser anser) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Hniezdenie

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané v oblasti Hrušovská zdrž.

 

 

 

 

Hus divá (Anser anser) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Hus divá (Anser anser) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Hus siatinná (Anser fabalis)

Bean Goose from the Crossley ID Guide Britain and IrelandAnserFabalisIUCNver2019 1

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov hus siatinná patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci. V juhozápadnej a severovýchodnej Európe a v západnej a centrálnej Sibíri sú stavy stabilné (zdroj a ďalšie informácie o husi siatinnej).

Mapa výskytu druhu hus siatinná (Anser fabalis) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu hus siatinná (Anser fabalis) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Hus siatinná (Anser fabalis) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Hus siatinná (Anser fabalis) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Volavka popolavá (Ardea cinerea)

Grey Heron from the Crossley ID Guide Britain and IrelandArdeaCinereaIUCN2019 2
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov volavka polavá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie nie je známy, Európska populácia v rokoch 1980 – 2013 mierne vzrástla. Európska hniezdna populácia zaznamenala aj krátkodobý pokles v rokoch 2000 – 2012 (zdroj a ďalšie informácie o volavke popolavej).

Mapa výskytu druhu volavka popolavá (Ardea cinerea) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu volavka popolavá (Ardea cinerea) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce desiatky jedincov, maximálne 145 jedincov

Hniezdenie

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť.

 

 

Volavka popolavá (Ardea cinerea) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Volavka popolavá (Ardea cinerea) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Chochlačka morská (Aythya marila)

Greater Scaup from the Crossley ID Guide Britain and IrelandAythyaMarilaIUCN2019 2
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov chochlačka morská patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, európska populácia klesá rýchlosťou 25% za obdobie troch generácií (24,6 rokov). V severnej Amerike stavy v rokoch 1974 – 2011 významne stúpli (zdroj a ďalšie informácie o chochlačke morskej).

Mapa výskytu druhu chochlačka morská (Aythya marila) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu chochlačka morská (Aythya marila) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Výrazný jarný migrant, dosiahol najväčšie počty kŕdľov na Slovensku: 192 jedincov

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty desiatky jedincov, maximálne 141 jedincov

Chochlačka morská(Aythya marila) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Chochlačka morská(Aythya marila) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Chochlačka bielooká (Aythya nyroca)

Ferruginous Duck from the Crossley ID Guide Britain and IrelandAythyaNyrocaIUCNver2019 1

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov chochlačka bielooká patrí medzi takmer ohrozené druhy, trend celkovej populácie je predbežne opatrne stanovený pre obdobie troch generácií ako mierne klesajúci, európska populácia mala v minulosti miestami klesajúci trend, celkovo je neznámy. Nie je jasná situácia ani v Ázijskej oblasti jej rozšírenia (zdroj a ďalšie informácie o chochlačke bielookej).

Mapa výskytu druhu chochlačka bielooká (Aythya nyroca) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu chochlačka bielooká (Aythya nyroca) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero jedincov, maximálne 8 jedincov.

Hniezdenie

Na území CHVÚ v minulosti preukázateľne hniezdila, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Pravdpodobné hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané v oblasti pri Čičove.

 

Chochlačka bielooká (Aythya nyroca) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Chochlačka bielooká (Aythya nyroca) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Labuť spevavá (Cygnus cygnus)

Whooper Swan from the Crossley ID Guide Britain and IrelandCygnus-cygnus
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov labuť spevavá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie nie je známy, populácia v Európe narastá (zdroj a ďalšie informácie o labuti spevavej).

Mapa výskytu druhu labuť spevavá (Cygnus cygnus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu labuť spevavá (Cygnus cygnus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

 

 

 

Labuť spevavá (Cygnus cygnus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Labuť spevavá (Cygnus cygnus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Labuť hrbozobá (Cygnus olor)

Mute Swan from the Crossley ID Guide Britain and IrelandCygnusOlorIUCN2019 2
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov labuť veľká patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia stúpa, populácia v Európe je taktiež na vzostupe (zdroj a ďalšie informácie o labuti hrbozobej).

Mapa výskytu druhu labuť hrbozobá (Cygnus olor) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu labuť hrbozobá (Cygnus olor) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce stovky jedincov, maximálne 2780 jedincov.

Hniezdenie

Na celom území CHVÚ preukázateľne hniezdi, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť.

 

Labuť hrbozobá (Cygnus olor) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Labuť hrbozobá (Cygnus olor) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Volavka biela (Egretta alba)

Great Egret From The Crossley ID Guide Eastern BirdsArdeaAlbaIUCNver2019 1
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov beluša veľká patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je neznámy, u severoamerickej populácii zaznamenali veľký, štatisticky významný nárast o 177% za posledných 40 rokov, prieskum prebiehal asi na polovici územia jej rozšírenia na severoamerickom kontinente (zdroj a ďalšie informácie o volavke bielej).

Mapa výskytu druhu volavka biela (Egretta alba) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu volavka biela (Egretta alba) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty desiatky jedincov, maximálne 107 jedincov.

 

 

 

 

Volavka biela (Egretta alba) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Volavka biela (Egretta alba) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Lyska čierna (Fulica atra)

Eurasian Coot from the Crossley ID Guide Britain and IrelandFulicaAtraIUCN2019 2
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov lyska čierna patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci, v Európe populácia klesá s predpokladanou rýchlosťou poklesu o 30% za 21 rokov (dĺžka troch generácií) (zdroj a ďalšie informácie o lyske čiernej).

Mapa výskytu druhu lyska čierna (Fulica atra) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu lyska čierna (Fulica atra) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Hniezdenie

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané alebo predpokladané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané takmer v celom území.

 

 

Lyska čierna (Fulica atra) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Lyska čierna (Fulica atra) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago)

Common Snipe from the Crossley ID Guide Britain and IrelandGallinagoGallinagoIUCNver2019-2
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov močiarnica mekotavá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, Európska populácia zaznamenala v rokoch 1980 – 2013 mierny pokles (zdroj a ďalšie informácie o močiarnici mekotavej).

Mapa výskytu druhu močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

 

 

 

 

 

Močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus)

Common Moorhen from the Crossley ID Guide Britain and IrelandGallinulaChloropusIUCNver2019-2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov sliepočka vodná patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia i stavy v Európe sú stabilné (zdroj a ďalšie informácie o sliepočke zelenonohej).

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti

Mapa výskytu druhu sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero jedincov, maximálne 36 jedincov.

Hniezdenie

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané a predpokladané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané vo vhodných biotopoch takmer na celom území.

 

Sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Potáplica severská (Gavia arctica)

Black-throated Diver from the Crossley ID Guide Britain and IrelandGaviaArcticaIUCNver2019-2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov potáplica stredná patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, Európska populácia klesá rýchlosťou 25% za obdobie troch generácií (29,4 rokov) (zdroj a ďalšie informácie o potáplici severskej).

Mapa výskytu druhu potáplica severská (Gavia arctica) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu potáplica severská (Gavia arctica) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko jedincov, maximálne 3 jedincov

 

 

 

 

Potáplica severská (Gavia arctica) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Potáplica severská (Gavia arctica) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Potáplica štíhlozobá (Gavia stellata)

Red-throated Loon From The Crossley ID Guide Eastern BirdsGavia stellata map
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov potáplica malá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia klesá, niektoré populácie sú stabilné a o iných nie je známy trend (zdroj a ďalšie informácie o potáplici štíhlozobej).

Mapa výskytu druhu potáplica štíhlozobá (Gavia stellata) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu potáplica štíhlozobá (Gavia stellata) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko jedincov, maximálne 5 jedincov

 

 

 

 

Potáplica štíhlozobá (Gavia stellata) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Potáplica štíhlozobá (Gavia stellata) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Čajka bielohlavá (Larus cachinnans)

Caspian Gull from the Crossley ID Guide Britain and IrelandLarusCachinnansIUCN2019-2
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov čajka bielohlavá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia stúpa (zdroj a ďalšie informácie o čajke bielohlavej).

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce niekoľko sto jedincov, maximálne 1309 jedincov

Mapa výskytu druhu čajka bielohlavá (Larus cachinnans) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu čajka bielohlavá (Larus cachinnans) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Hniezdenie

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané v oblasti Hrušovská zdrž na vtáčom ostrove.

 

 

 

Čajka bielohlavá (Larus cachinnans) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Čajka bielohlavá (Larus cachinnans) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Čajka sivá (Larus canus)

Common Gull from the Crossley ID Guide Britain and IrelandLarus canus map
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov čajka sivá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie nie je známy, chýbajú potrebné znalosti z jej rozsiahlej oblasti rozšírenia. Populácia v Európe klesá rýchlosťou 25% za 29,4 rokov (tri generácie) (zdroj a ďalšie informácie o čajke sivej).

Mapa výskytu druhu čajka sivá (Larus canus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu čajka sivá (Larus canus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko tisíc jedincov, maximálne 13187 jedincov.

 

 

 

 

Čajka sivá (Larus canus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Čajka sivá (Larus canus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Čajka smejivá (Larus ridibundus)

Black-headed Gull from the Crossley ID Guide Britain and IrelandChroicocephalusRidibundusIUCN2019-2* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov čajka smejivá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie nie je známy, populácia v Európe v rokoch 1990 – 2013 mierne klesla, kým v severnej Amerike za posledných 40 rokov tamojšie populácie výrazne stúpli o 361%, to je 46,6% nárast každú dekádu. Prieskum bol vykonávaný na území menšom ako je polovica areálu rozšírenia na severoamerickom kontinente (zdroj a ďalšie informácie o čajke smejivej).

Mapa výskytu druhu čajka smejivá (Larus ridibundus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu čajka smejivá (Larus ridibundus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko tisíc jedincov, maximálne 8000 jedincov

Hniezdenie

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané v oblasti Hrušovská zdrž.

Čajka smejivá (Larus ridibundus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Čajka smejivá (Larus ridibundus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Močiarnica tichá (Lymnocryptes minimus)

Jack Snipe from the Crossley ID Guide Britain and IrelandLymnocryptesMinimusIUCN2019-2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov močiarnička tichá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková i Európska populácia sú stabilné (zdroj a ďalšie informácie o močiarnici tichej).

Močiarnica tichá (Lymnocryptes minimus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Močiarnica tichá (Lymnocryptes minimus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Turpan tmavý (Melanitta fusca)

Velvet Scoter from the Crossley ID Guide Britain and IrelandMelanittaFuscaIUCNver2018 2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov turpan tmavý patrí medzi zraniteľné druhy, trend celkovej populácie je klesajúci. Najvýznamnejším zimoviskom druhu je Baltické more. Tu zimovalo v rokoch 1992 – 1993 približne 93% svetovej populácie a odvtedy stavy zimujúcich tu poklesli o 60% čo znamená prepočítane na obdobie troch generácií (23 rokov) pokles o 77%. Podobný dlhodobý pokles hlásili aj z iných pravidelne skúmaných lokalít, zimovísk aj hniezdisk. Podľa výsledkov z prepočtov v roku 2015 rýchlosť poklesu spomalila na hodnotu 30 – 49% / 3 generácie (zdroj a ďalšie informácie o turpanovi tmavom).

Mapa výskytu druhu turpan tmavý (Melanitta fusca) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu turpan tmavý (Melanitta fusca) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero desiatok jedincov, maximálne 106 jedincov.

 

 

 

 

 

Turpan tmavý (Melanitta fusca) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Turpan tmavý (Melanitta fusca) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Turpan čierny (Melanitta nigra)

Common Scoter from the Crossley ID Guide Britain and IrelandMelanittaNigraIUCNver2019-2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov turpan čierny patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie nie je známy. Existujú viaceré práce s protichodnými výsledkami. Podľa porovnania počtov zimujúcich turpanov čiernych v Baltickom mori z dvoch výskumov a to v rokoch 1988 – 1993 a 2007 – 2009 vychádza pokles 55 % za obdobie troch generácií. Iné prieskumy v Škandinávii vykazujú stabilné stavy ale aj mierny nárast (zdroj a ďalšie informácie o turpanovi čiernom).

Mapa výskytu druhu turpan čierny (Melanita nigra) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu turpan čierny (Melanita nigra) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko jedincov, maximálne 2 jedincov.

 

 

 

 

Turpan čierny (Melanitta nigra) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Turpan čierny (Melanitta nigra) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Potápač veľký (Mergus merganser)

Goosander from the Crossley ID Guide Britain and IrelandMergusMerganserIUCNver2019-2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov potápač veľký patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je neznámy, Európska populácia je stabilná, v severnej Amerike stavy potápača veľkého za posledných 40 rokov mierne (štatisticky nevýznamne) narástli (zdroj a ďalšie informácie o potápačovi veľkom).

Mapa výskytu druhu potápač veľký (Mergus merganser) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu potápač veľký (Mergus merganser) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko desiatok jedincov, maximálne 300 jedincov.

Hniezdenie

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradený medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané v oblasti Hrušovská zdrž.

Potápač veľký (Mergus merganser) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Potápač veľký (Mergus merganser) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Potápač dlhozobý (Mergus serrator)

Red Breasted Merganser From The Crossley ID Guide Eastern BirdsMergusSerratorIUCN2018 2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov potápač prostredný patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia je stabilná, európska populácia poklesla o 30% v priebehu troch generácií (21.9 rokov). V severnej Amerike bol v priebehu 40 rokov zaznamenaný stabilný stav populácie (zdroj a ďalšie informácie o potápačovi dlhozobom).

Mapa výskytu druhu potápač dlhozobý (Mergus serrator) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu potápač dlhozobý (Mergus serrator) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko jedincov, maximálne 10 jedincov.

 

 

 

 

Potápač dlhozobý (Mergus serrator) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Potápač dlhozobý (Mergus serrator) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)

Great Cormorant from the Crossley ID Guide Britain and IrelandPhalacrocoraxCarbo

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kormorán veľký patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci, populácia v Európe stúpa, v severnej Amerike za posledných 40 rokov narástla len mierne (zdroj a ďalšie informácie o kormoránovi veľkom).

Mapa výskytu druhu kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko sto jedincov, maximálne 711 jedincov.

Hniezdenie

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradený medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané v oblasti pri Čenkove.

Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Potápka chochlatá (Podiceps cristatus)

Great Crested Grebe from the Crossley ID Guide Britain and IrelandPodiceps cristatus map
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov potápka chochlatá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej svetovej populácie nie je jasný, v Európe mierne klesá (zdroj a ďalšie informácie o potápke chochlatej).

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko sto jedincov, maximálne 833 jedincov.

Mapa výskytu druhu potápka chochlatá (Podiceps cristatus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu potápka chochlatá (Podiceps cristatus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Hniezdenie

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané v oblasti , ktorá je súčasne aj CHKO Dunajské luhy.

 

 

 

Potápka chochlatá (Podiceps cristatus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Potápka chochlatá (Podiceps cristatus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Potápka červenokrká (Podiceps grisegena)

Red-necked Grebe From The Crossley ID Guide Eastern BirdsPodicepsGrisegenaIUCNver2019-2
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov potápka červenokrká patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia klesá, európska populácia stúpa (zdroj a ďalšie informácie o potápke červenokrkej).

Mapa výskytu druhu potápka červenokrká (Podiceps grisegena) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu potápka červenokrká (Podiceps grisegena) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero jedincov, maximálne 3 jedinci.

 

 

 

 

Potápka červenokrká (Podiceps grisegena) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Potápka červenokrká (Podiceps grisegena) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Potápka čiernokrká (Podiceps nigricollis)

Black-necked Grebe from the Crossley ID Guide Britain and IrelandPodicepsNigricollisIUCNver2019-2
* cieľový zoskupujúci sa druh
Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov potápka čiernokrká patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend populácie je nejasný, v Európe neznámy (zdroj a ďalšie informácie o potápke čiernokrkej).

Mapa výskytu druhu potápka čiernokrká (Podiceps nigricollis) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu potápka čiernokrká (Podiceps nigricollis) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko desiatok jedincov, maximálne 54 jedincov.

 

 

 

 

 

Potápka čiernokrká (Podiceps nigricollis) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Potápka čiernokrká (Podiceps nigricollis) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

Water Rail from the Crossley ID Guide Britain and IrelandRallusAquaticusIUCNver2019-2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov chriašteľ vodný patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, v Európe je trend neznámy (zdroj a ďalšie informácie o chriašteľovi vodnom).

Mapa výskytu druhu chriašteľ vodný (Rallus aquaticus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu chriašteľ vodný (Rallus aquaticus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce viacero jedincov, maximálne 15 jedincov.

Hniezdenie

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradený medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Predpokladané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané v oblasti Hrušovská zdrž.

 

Chriašteľ vodný (Rallus aquaticus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Chriašteľ vodný (Rallus aquaticus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Potápka hnedá (Tachybaptus ruficollis)

Little Grebe from the Crossley ID Guide Britain and IrelandTachybaptusRuficollisIUCN2019-2
* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov potápka malá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia klesá (zdroj a ďalšie informácie o potápke hnedej).

Cieľový zoskupujúci sa druh

Zimujúci a migrujúci, priesakový kanál na oboch stranách – najpočetnejší vodný druh, niekoľko sto jedincov v kŕdľoch.

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce niekoľko sto jedincov, maximálne 517 jedincov.

Mapa výskytu druhu potápka hnedá (Tachybaptus ruficollis) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu potápka hnedá (Tachybaptus ruficollis) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Hniezdenie

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané v oblasti CHKO Dunajské luhy.

 

 

 

Potápka hnedá (Tachybaptus ruficollis) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Potápka hnedá (Tachybaptus ruficollis) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Kalužiak perlavý (Tringa ochropus)

Green Sandpiper from the Crossley ID Guide Britain and IrelandTringaOchropusIUCNver2019-2

* cieľový zoskupujúci sa druh

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kalužiak perlavý patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci, v Európe bol zaznamenaný v období od 1980 – 2013 mierny vzostup stavov (zdroj a ďalšie infomácie o kalužiakovi perlavom).

Mapa výskytu druhu kalužiak perlavý (Tringa ochropus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu kalužiak perlavý (Tringa ochropus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalužiak perlavý (Tringa ochropus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Kalužiak perlavý (Tringa ochropus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus)

Phalacrocorax pygmeus 1 (Martin Mecnarowski)MicrocarboPygmaeusIUCNver2018 2

* novozistené medzinárodne významné druhy (prekračujú EU limit významnosti >1%)

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov kormorán malý patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej aj európskej populácie je stúpajúci (zdroj a ďalšie informácie o kormoránovi malom).

Mapa výskytu druhu kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko desiatok až stoviek jedincov, maximálne 720 jedincov

 

 

 

 

 

 

 

 

Kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019;

Kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Čajka malá (Larus minutus)

Little Gull from the Crossley ID Guide Britain and IrelandHydrocoloeusMinutusIUCNver2018 2

* novozistené medzinárodne významné druhy (prekračujú EU limit významnosti >1%)

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov čajka malá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci, európska populácia má kolísavý trend (zdroj a ďalšie informácie o čajke malej).

Mapa výskytu druhu čajka malá (Larus minutus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu čajka malá (Larus minutus) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko jedincov, maximálne 1585 jedincov.

 

 

 

 

 

Čajka malá (Larus minutus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Čajka malá (Larus minutus) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Čajka žltonohá (Larus michahellis)

Yellow-legged Gull from the Crossley ID Guide Britain and IrelandLarus michahellis map

* novozistené medzinárodne významné druhy (prekračujú EU limit významnosti >1%)

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov čajka žltonohá patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie aj európskej je stúpajúci (zdroj a ďalšie informácie o čajke žltonohej).

Mapa výskytu druhu čajka žltonohá (Larus michahellis) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu čajka žltonohá (Larus michahellis) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko tisíc jedincov, maximálne 7000 jedincov.

Hniezdenie

Na území CHVÚ hniezdi, nie je však zaradená medzi cieľové druhy z dôvodu hniezdenia. Pre úplnosť uvádzame aj túto skutočnosť. Preukázané hniezdenie je v CHVÚ za posledných 10 rokov zaznamenané v oblasti Hrušovský zdrž na vtáčom ostrove.

 

 

 

 

Čajka žltonohá (Larus michahellis) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Čajka žltonohá (Larus michahellis) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Čorík čierny (Chlidonias niger)

Black Tern from the Crossley ID Guide Britain and IrelandChlidonias niger map

* novozistené medzinárodne významné druhy (prekračujú EU limit významnosti >1%)

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov čorík čierny patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, európska populácia má neznámy trend, v severnej Amerike došlo za posledných 40 rokov k štatisticky nevýznamnému poklesu (zdroj a ďalšie informácie o čoríkovi čiernom).

Mapa výskytu druhu čorík čierny (Chlidonias niger) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Mapa výskytu druhu čorík čierny (Chlidonias niger) na celom území Hrušovskej zdrže so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Cieľový zoskupujúci sa druh

Na základe distribúcie zoskupení v oblasti Hrušovskej zdrže, dosahujúce počty niekoľko stovák jedincov, maximálne 1755 jedincov.

Čorík čierny (Chlidonias niger) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

Čorík čierny (Chlidonias niger) na celom území CHVÚ so zobrazením škály počtov, zdroj aves.vtaky.sk Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2019

 

Zdroje informácií

Poznámka k zdroju mápa rozšírenia na Slovensku: databáza Aves Symfónia, aves.vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Ochrana dravcov na Slovensku a Ústav Zoológie SAV

Text pripravil: A. Kürthy