Zlepšujeme podmienky pre rozmnožovanie vodných živočíchov v ramennej sústave

mokraď Veľká Žofia, CHKO Dunajské luhy, foto: A. Kürthy

Na  žiadosť Štátnej ochrany prírody SR sú upravované zahradenia priepustov na líniových prehrádzkach ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja pri bežnej prevádzke v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre SVD G-N na území SR (aktualizácia XI – dodatok č.2) tak, aby neboli prekročené požadované kóty hladín na jednotlivých prehrádzkach.

Cieľom je  zlepšenie ekologických podmienok pre rozmnožovanie vodných a na vodu viazaných živočíchov ako aj porastov lužného lesa v jarnom období. Situáciu riešia a monitorujú pracovníci SVP, VV, ŠOP SR a BROZ.

Spracoval a foto: A. Kürthy