Zatiaľ sa pripravujú len dva rybovody použitím ramien a kanálov – oba na Malom Dunaji

Malý Dunaj Horná Potôň Lúky By SanoAK:Alexander Kürthy [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Sú len dva také rybovody, ktoré sa budú realizovať pomocou existujúceho úseku ramena alebo kanála, oba v našom území a oba na Malom Dunaji! Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Bratislava, navrhol šikovné prírodné riešenia využitím metodickej príručky “rybovody podľa typológie vodných tokov” a priamou spoluprácou s pánom dr. Drugom.

Jedna bariéra v migrácii rýb, ktorú treba vyriešiť je hať s malou vodnou elektrárňou pri sútoku s Čiernou vodou a druhá pri Novej Dedinke. Pri Novej Dedinke je od  Malinova naplánované aj riešenie biokoridoru. Malý Dunaj je na oboch lokalitách územím európskeho významu Natura2000 (SKUEV0822 Malý Dunaj).

 

Navrhovaný rybovod pre hať Čierna voda na Malom Dunaji

Navrhovaný rybovod pre hať Čierna voda na Malom Dunaji

 

Projektovaný rybovod a biokoridor Malinovo - Nová Dedinka

Projektovaný rybovod a biokoridor Malinovo – Nová Dedinka