Sereďská poronda pri Váhu, starý železný most a vzácne druhy živočíchov

lokalita Sereďská poronda, starý železný most, lužný les so starým ramenom pri rieke Váh (By SanoAK: Alexander Kürthy [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons)

Na podnet občanov zo Serede sme preskúmali možný výskyt vzácnych živočíchov na lokalite Sereďská poronda – starý železný most.

Dňa 20.6.2018 sme vykonali obhliadku, monitoring a dokumentáciu územia.  Zdokumentovali sme výskyt vyše 30 druhov chránených živočíchov. Z nich väčšina sú vtáky viažúce sa na biotopy okolitého lužného lesa.

 

Zistili sme, že GNÚSES – Nadregionálny územný systém ekologickej stability, zaraďuje toto územie do biokoridoru nadregionálneho významu, podľa NECONET – Národnej ekologickej siete patrí do ekologického koridoru európskeho významu a do paneurópskej migračnej trasy vtákov. Podľa ÚSES patrí toto územie do jadra biocentra a navrhuje ho zaradiť do 4. alebo 5. stupňa územnej ochrany.

MÚSES – miestny územný systém ekologickej stability mesta Sereď takisto ako ÚSES zaraďuje dotknuté územie do biokoridoru nadregionálneho významu a súčasne upozorňuje na hrozbu pochádzajúcu z plánovanej výstavby vodného diela Sereď – Hlohovec, ktorého realizácia povedie k úplnej likvidácii prírodných hodnôt mokrade a susediacich lužných lesov, keďže dôjde k zaplaveniu územia. Tieto informácie sú aj graficky aj textovo zvýraznené v dokumente MÚSES mesta Sereď dostupné online: (strategicke dokumenty 1.pdf)