Prebiehajú simulované záplavy zvýšenými prietokmi v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja

Prebiehajú simulované záplavy zvýšenými prietokmi v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja

Simulované záplavy ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja zvýšenými prietokmi s cieľom zaliať pobrežnú bylinnú vegetáciu.

Na návrh Štátnej ochrany prírody SR, Správy chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy podľa písomného podnetu BROZ  a na pokyn Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja sa uskutočňuje simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja zvýšenými prietokmi bez vybreženia v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI, kap. C.1.7.11.1.

Hlavné parametre:

  • začiatok záplavy: 15.5.2019
  • dĺžka trvania: 28 dní (do 12.6.2019)
  • prietok: 70 m3/s (min. 4 dni)
  • rýchlosť zvýšenia/zníženia prietoku: max. 2 x denne po 5 m3/s

Na základe záverov z pracovných stretnutí zástupcov SRZ a ŠOP bol stanovený cieľ – zaliať pobrežnú bylinnú vegetáciu ramien a priľahlých mokradí aby sa mohli neresiť hlavne fytofilné ryby, ktorých neres prebieha pri teplotách vody nad 15°C.  Dnes síce voda Dunaja dosahuje iba 12,5°C (meranie v Devíne, 22.5., podľa SHMÚ) no od piatka sa očakáva zmena počasia. V nasledujúcich dňoch bude vrcholiť i prietok, potom dúfame, že sa v plytších pobrežných častiach rýchlo zohreje voda na potrebnú stimulačnú teplotu.

Autori textu: Ondrej Végh (Vodohospodárska výstavba) a Alexander Kürthy (ŠOP SR).