Nové číslo časopisu Chránené územia Slovenska 91

Obálka časopisu Chránené územia Slovenska 91

Vyšlo nové číslo štvrťročníka „Chránené územia Slovenska“ číslo 91. Je dostupný online spolu aj so staršími vydaniami publikácie >> Chránené územia Slovenska. Vyberáme niektoré informácie, ktoré sa môžu týkať nášho kompetenčného územia:

V časti Legislatíva

Dňa 13. septembra 2018 bol v NR SR schválený zákon č. 284/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavby… …potreba doterajšieho súhlasu okresného úradu na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche doplnila aj o potrebu súhlasu na zriadenie požičovne plavidiel a prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme. Novela zákona o ochrane prírody nadobudne účinnosť 2. januára 2019.
V časti Programy starostlivosti o chránené územia
„boli schválené ďalšie programy starostlivosti o maloplošné chránené územia, resp. územia európskeho významu , a to“:
 • PR Bokrošské slanisko (SKUEV0076)
 • CHA Ostrovné lúčky (SKUEV0269, SKUEV1269 a SKUEV2269)
 • Marcelovské piesky (SKUEV0065, navrhovaný CHA, doteraz PR)
 • Jurský chlm (SKUEV0068, navrhovaný CHA, doteraz PR)
 • Síky (SKUEV0088, navrhovaný CHA)
 • Panské lúky (SKUEV0095, navrhovaný CHA)

sú prístupné na adrese http://www.sopsr.sk/web/?cl=119.
 
boli schválené aj programy starostlivosti o niektoré chránené vtáčie územia„:

 • Kráľová
 • Dolné Pohronie
 • Veľkoblahovské rybníky
 • Dolné Považie
 • Ostrovné lúky
 • Parížske močiare

sú prístupné na http://www.sopsr.sk/web/?cl=23

Zaujímavý je článok o hniezdach bociana bieleho na stĺpoch elektrického vedenia na strane 12 až 21,  história až po rok 2017, na našom území je to aktuálna téma. Praktický článok pre obyvateľov našich obcí a miľovníkov prírody je príspevok „Vtáčie búdky – zásady výroby a inštalácie„.

Užitočné informácie o ochrane dropa sa možno dočítať v príspevku „Štvrtý míting signatárov Memoranda o porozumení pri ochrane a manažmente stredoeurópskej populácie dropa veľkého (Otis tarda)“ v sekcii „Zo sveta“.

Pre našich rybárov môžu byť prínosné články „Podarí sa dosiahnuť obmedzenie používania olova pri rybolove?“ a „Manažment a obnova akvatických ekologických koridorov pre migrujúce druhy rýb v povodí Dunaja„.

Na našom území bol realizované projekty:

 • Medzinárodný projekt zameraný na ochranu sokola červenonohého (Falco vespertinus ) v Karpatskej kotline“ str. 65 – 68.
 • Elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000„, str. 69 –  72