Nová stránka o územnej ochrane

Územná ochrana CHKO Dunajské luhy, pracovisko Dunajská Streda a pracovisko Bratislava

Pripravili sme pre vás stránku o územnej ochrane  s informáciami, online mapami o národnej sústave chránených území, o európskej sústave chránených území a tiež o územnom systéme ekologickej stability.  (nájdete ju v menu “príroda” – územná ochrana)

Pomocou online mapového prehliadača Štátnej ochrany prírody dokážete:

 • pozrieť územia národnej a európskej siete chránených území aj územia medzinárodného významu
 • podložiť si vyše 10 rôznych mapových podkladov, historických máp aj ortofotomozaiku

O územnom systéme ekologickej stability:

 • Dozviete sa o:
  • dokumentoch v SR a právnej záväznosti
  • GNÚSES – Nadregionálnom územnom systéme ekologickej stability
  • NECONET – Národnej ekologickej sieti
  • zelenej infraštruktúre
  • ÚSES – Územnom systéme ekologickej stabiliy
  • RÚSES – Regionálnom územnom systéme ekologickej stability
 • Nájdete link na európsku ekologickú sieť EECONET (PEEN)
 • Nájdete vysvetlenie ako používať online mapu o GNÚSES , NECONET  a ÚSES

Jednotlivé územia národnej a európskej siete chránených území vám predstavíme postupne na samostatných stránkach.

Veríme, že vám tieto informácie a nástroje pomôžu zorientovať sa a nájsť zaujímavé súvislosti o prírode Slovenska.

(pripravil: A. Kürthy)