Infodeň o rybách Klátovského ramena

KlatovskeRamenoSolnyOstrov155200 Sabanejewia aurata törpecsíkpĺž vrchovský – z chránených druhov vyžaduje najväčšiu pozornosť (1)

V rámci projektu ACC04P05 – Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075 organizuje občianske združenie Zelené dedičstvo/Zöld örökség osláviť Svetový deň migrácie rýb (WFMD) dňa 20. mája formou infodňa pre ZŠ Žitného ostrova 1.-4. ročník v Relaxparku Dolný Bar od 8:00 do 12:00.

Predbežný program:

08:00 – 09:00

 • Prednáška o rybách Klátovského ramena, vysvetlenie, ktoré migrujú a prečo, ktoré nemigrujú a prečo, doplnené názornou fotodokumentáciou.

Zabezpečí:          SRZ Rada Žilina (p. Martin Farský) / ELTE (p. Bálint Kováč)

Jazyk:    HU/prípadne tlmočené do SK

 • Krátka prednáška o tom, že Klátovské rameno bolo kedysi spojené s Malým Dunajom a čo sa stalo po jeho odrezaní.

Výklad bude sprevádzaný názornými zjednodušenými mapkami.

Zabezpečia PP projektu, preklad do HU bude potrebné zabezpečiť

Jazyk:    SK/tlmočené do HU

 

09:00 – 09:15

Krátke občerstvenie, presuny detí k stolom/laviciam, príprava na maľovanie kresieb/zástav

 

09:15 – 10:30

 • Alt 1) Na základe vypočutých prednášok, budú deti priamo na mieste maľovať vlastné kresby/zástavy migrujúcich a nemigrujúcich rýb Klátovského ramena, prípadne Podunajskej nížiny.
 • Alt 2) Deti zo škôl, ktoré namaľujú zástavy dopredu počas vyučovacieho procesu, si svoje zástavy prinesú so sebou. Na zástavách musia byť nakreslené migrujúce druhy rýb Podunajskej nížiny alebo ryby žijúce v Klátovskom ramene podľa zoznamu dodaného od CHKO Dunajské Luhy.

Tieto deti nebudú mať čo robiť a preto bude pre ne zabezpečená:

 • Prednáška o druhoch potravy rýb a rôznych druhoch podvodných živočíchov a/alebo rastlín vrátane možnosti si naživo vyskúšať prácu s mikroskopom.

Pripravený bude aj malý kvíz, aby po prednáške deti pod mikroskopom identifikovali vzorky organizmov predpripravené na podložných sklíčkach a priradili im názvy a pod. .

Zabezpečí:          SPU FZKI (p. Ľuboš Jurík) v spolupráci s PP, preklad do HU bude potrebné zabezpečiť

Jazyk:    SK/tlmočené do HU

 

10:30 – 10:40

Krátka prestávka, ušmudlané deti pofotíme a dáme im čas umyť sa a pod.

 

10:40 – 11:40

 • Vyzdobovanie areálu kresbami/zástavami samotnými deťmi
 • Hodnotenie všetkých kresieb/zástav samotnými deťmi, zaznamenávanie ich hlasovania
 • zaznamenávanie hlasovania – skoordinujú PP a hlasy detí budú značiť na flipcharte/alebo do NTB (flipchart bude pre deti zaujímavejší – 3 farebné fixky pre 3 miesta)

Súčasnedeti, ktoré už vystavia svoju zástavu a odhlasujú, si budú môcť:

 • Skúšať nahadzovať udičky

Miestny rybár vysvetlí deťom niečo o rybárčení a prípadne o technikách a deti si budú môcť priamo na mieste vyskúšať nahodenie prútu a rybárčenie. V závislosti od množstva detí, môže byť prizvaných viac rybárov.

 • alebo si budú pozerať pod mikroskopom vzorky potravy rýb a podvodných živočíchov a/alebo rastlín (viď. Alt 2)

11:40 – 12:00

 • vyhodnotenie výsledkov, odovzdanie zaujímavých darčekov 3 víťazom

Literatúra: Hajdú, J., Pekárik L., Krajč T., Chládecký B. (2007): Ichtyofauna Klátovského ramena (Podunajská rovina, Slovensko) z pohľadu ekologických podmienok v pozdĺžnom profile toku. Praha 2007, UK Prírodovedecká fakulta, katedra Zoologie.

Spracoval: A. Kürthy podľa podkladov od P. Csudai