Čo musím dodržať ak chcem byť chatár v záplavovej oblasti

 

  • výstavbou ani používaním nesmie prísť k poškodzovaniu hrádze a koryta ramien
  • nesmie prísť ku zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd
  • nesmie prísť k obmedzeniu vodohospodárskych funkcií inundačného priestoru Dunaja
  • nie je prístupné akékoľvek využívanie 10m širokého ochranného pásma hrádze, ani prejazd vozidiel
  • treba zachovať 6 m široké ochranné pásmo ramena, neuskutočňovať výsadbu drevín ani nevykonávať stavebné úpravy v tomto pásme
  • parcela nesmie byť oplotená žiadnym pevným ani vegetačným oplotením z dôvodu zamedzenia zhoršenia prietočnosti inundácie počas povodňových situácií ako aj umelých záplav
  • stavbu riešiť tak, že konštrukcia bude pozostávať iba zo stĺpových podpôr, priechodná a umožňujúca voľný pohyb povodňových prietokom
  • vzhľadom na lokalizáciu objektu v inundačnom území s predpokladom cyklického zaplavovania, je potrebné kanalizačnú prípojku a žumpu vyhotoviť ako nie len vodonepriepustnú ale aj odolnú voči vztlakovým silám podpovrchovej a povrchovej vody a zabezpečenú voči vyplaveniu
  • za škody spôsobené pri povodňových prietokoch alebo pri zaplavení počas manipulácie s prietokmi v ramennom systéme Dunaja v zmysle manipulačného poriadku nenesie správca toku zodpovednosť
  • je potrebná mať plán povodňových zabezpečovacích prác objektu

podľa dokumentácie SVP v náväznosti na aktuálne plánované simulované záplavy spracoval A. Kürthy