Územia európskeho významu

Za územie európskeho významu (ÚEV) je možné vyhlásiť územie, na ktorom sa nachádzajú biotopy európskeho významu, alebo druhy európskeho významu.

Ďalšie podrobnosti, zoznam…

Chránené vtáčie územia

Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územie (CHVÚ) (§ 26 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

Ďalšie podrobnosti, zoznam..