Zoznam navrhovaných území európskeho významu (ÚEV) bol schválený uznesením vlády SR č. 239 zo 17. marca 2004 podľa zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. v zmysle § 27 na ochranu biotopov európskeho významu, alebo druhov európskeho významu. Národný zoznam bol vydaný výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004−5. 1 zo 14. júla 2004

Dňa 1. januára 2018 nadobudlo účinnosť opatrenie zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Opatrením sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 495/2017 z 25. októbra 2017 o Druhej aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2017 Vestníka MŽP SR (pdf), ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle MŽP SR. Oznámenie o vydaní opatrenia je prístupné v elektronickej podobe na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

V územnej pôsobnosti správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy je 75 ÚEV:

Komárňanské slanisko, Pri Orechovom rade, … na stránke sa pracuje!